Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto tarkoittaa?

II.Mitä vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto tarkoittaa?

Aloitetaan tärkeästä kysymyksestä: mikä tekee ihmisen onnelliseksi?

Vastaus varmasti vaihtelee paljon henkilöstä toiseen ja riippuu keskeisesti vastaajan omista elämänarvoista: Joillekin oman perheen tai ystävien kanssa vietetty aika, toisille taas oman yrityksen pyörittäminen, vapaa-ajan harrastukset tai matkustelu.

Koska arvotamme asioita eri lailla sekä yksilöinä että yhteisöinä, on yhteisten arvon mittareiden laatiminen haastavaa.

Useimmat ihmiset arvostavat terveyttä. Pidämme itsestämme huolta liikkumalla ja syömällä oikein. Varmistamme, että vauvat saavat tarvitsemansa hoidon ja kehittyvät hyvin. Arvostamme puhdasta vettä ja ilmaa. Edellytämme, että terveydenhuoltojärjestelmä toimii, kun sairastumme tai loukkaannumme.

Väestöterveyteen ja laajemmin ajateltuna hyvinvointiin, ei vaikuta vain terveydenhuoltoon sijoitettu raha, lääkereseptit ja lääkärikäynnit vaan myös se mikä yleensä koetaan arvokkaana. Terveyden tavoittelusta puhuttaessa käsitteet ”arvo” ja ”arvot” onkin määritettävä täsmällisesti, sillä muuten niistä on mahdotonta keskustella järkevästi.

Arvo riippuu paljon myös näkökulmasta: onko kyseessä perusterveen vai kroonisesti sairaan ihmisen kokema subjektiivinen arvo? Terveydenhuollon ammattilaisen tai terveyspalvelun tuottajaorganisaation saama arvo vai yhteiskunnallinen arvo? Samoja näkökulmia voidaan käyttää kustannuksista puhuttaessa. On aiheellista miettiä sitä, puhummeko potilaalle, terveyspalveluiden tuottajalle vai veronmaksajille aiheutuvista kustannuksista.

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon määritelmiä

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon (Value-based healthcare, VBHC) ajatuksena on terveydenhuoltojärjestelmän parantaminen, mutta mitään tiettyä yhteisesti sovittua määritelmää sille ei ole. Määritelmän puute on ollut merkittävä ongelma alalla, joten yksi kurssin tavoitteista onkin selventää, mitä vaikuttavuusperusteisella terveydenhuollolla tarkoitetaan eri asiayhteyksissä.

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto ymmärretään usein keinona kohdentaa resurssit oikein. Siinä arvoa mitataan tarkastelemalla saatua etua suhteessa kustannuksiin. Vaikuttavuusperusteisessa terveydenhuollossa tämä tarkoittaa saatua terveyshyötyä suhteessa kuluihin.

Kustannusvaikuttavuus eli vastine rahalle on paras, kun terveydenhuoltojärjestelmässä käytetyillä resursseilla saavutetaan suurin mahdollinen vaikutus yksilö- ja väestötason terveyteen. Tähän voidaan pyrkiä parantamalla terveydenhuollon taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Rahalle saatua vastinetta voidaan arvioida talouden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta, mutta nykyään mukaan otetaan usein vielä neljäs näkökulma: tasa-arvo. Näin varmistetaan, että rahalle saatua vastinetta analysoitaessa otetaan huomioon myös haavoittuvimmat ja syrjäytyneimmät väestönosat. Tämä neljän pilarin lähestymistapa (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja tasa-arvo) painottaa oikeudenmukaisuutta ja estää valitsemasta helppoja ratkaisuja, eli ohittamasta vaikeasti tavoitettavia väestöryhmiä tai välttelemästä monimutkaisiin ongelmiin tarttumista. Lähestymistavan voidaankin todeta olevan linjassa pohjoismaisten arvojen kanssa, joihin tasa-arvo kuuluu olennaisena osana.

Niin kutsutut neljän pilarin käsitteet – taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja tasa-arvo – tarkoittavat tässä yhteydessä neljää eri asiaa. Taloustieteissä näitä käsitteitä käytetään usein eri tavalla: esimerkiksi sekä taloudellisuudella että tehokkuudella voidaan viitata tuottavuuden parantamiseen. Kustannustehokkuutta tarkasteltaessa on kuitenkin tärkeää tehdä ero taloudellisuuden ja tehokkuuden välillä. Taloudellisuudella viitataan kustannusten minimointiin ja tehokkuudella tarkoitetaan paremman vastineen saamista kustannuksiin nähden. Käsite tekninen tehokkuus tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen tuottamista mahdollisimman pienin kustannuksin, kun taas allokatiivisella tehokkuudella viitataan resurssien jakamiseen ja kohdentumiseen yhteiskunnassa. Allokatiivinen tehokkuus liittyykin läheisesti tasa-arvon käsitteeseen.

Tutkimuksilla on pyritty selvittämään, minkälaiset valinnat tuottavat enemmän vastinetta rahalle. Tulokset osoittavat, että perusterveydenhuollon kattavuuden laajentaminen sekä tarvikkeiden että palveluiden tarjonnan osalta kasvattaa vastinetta rahalle, sillä se lisää elinajanodotetta ja hillitsee terveydenhuoltomenojen kasvua. Lisäksi niin hoitoteknologioiden arvioinnin avulla hankitun näytön kuin perusterveydenhuollon valinnan vapauteen tähtäävän politiikankin todettiin todennäköisesti lisäävän elinajanodotetta entisestään ja samalla hillitsevän terveydenhuoltomenojen pitkän aikavälin kasvua.

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon yhteiskunnallinen määritelmä

Vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa voi tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Toinen näkökulma on yhteiskunnallisesti painottunut. Tätä lähestymistapaa on sovellettu menestyksekkäästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, missä vastinetta rahalle -ajattelua on edistetty huomioimalla eri sektorit, mukaan lukien valtiovarainhallinto ja kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä (NHS).

Julkaisu Defining Value-based Healthcare in the NHS määrittelee vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon seuraavasti:

”Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto tarkoittaa käytettävissä olevien resurssien yhdenvertaista, kestävää ja läpinäkyvää käyttöä niin että jokainen henkilö voi hyötyä paremmista hoitotuloksista ja -kokemuksista.”

Tässä lähestymistavassa vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on yleiskäsite, joka nojaa neljään arvopilariin:

  • asianmukainen hoito potilaskohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi (henkilökohtainen arvo)
  • parhaiden mahdollisten tulosten saavuttaminen käytettävissä olevilla resursseilla (tekninen arvo)
  • oikeudenmukainen resurssien jakautuminen kaikille potilasryhmille (allokatiivinen arvo)
  • terveydenhuollon vaikutus vuorovaikutukseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa (yhteiskunnallinen arvo).

Lähde: Euroopan unioni 2019. Taulukko 2 (Teoreettinen) esitys terveydenhuollon tarjonnan, terveyshyötyjen ja kustannusten suhteesta

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon määritelmä terveydenhuollon palveluntarjoajien kautta

Kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman ICHOM -järjestön (International Consortium for Health Outcomes Measurement) määritelmä ottaa lähtökohdaksi terveydenhuollon palveluntarjoajat ja tarjoaa keskusteluun toisenlaisen näkökulman:

”Arvolla tarkoitetaan potilaiden hoitotuloksia, jotka on suhteutettu tulosten saavuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on terveydenhuoltoa, joka tuottaa potilaille parhaat mahdolliset hoitotulokset mahdollisimman alhaisin kustannuksin.”

Lisäksi ICHOM kuvaa vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa seuraavasti:

”Terveydenhuollossa valinnanvapauden ja kilpailun on mielestämme perustuttava tuotettuun arvoon. Kun hoitojen toteutus järjestetään hoitotuloksiin perustuen ja parempia hoitotuloksia edistetään taloudellisilla kannustimilla, terveydenhuoltojärjestelmät kykenevät parantamaan laatua ja tehokkuutta. Tämä hyödyttää kaikkia sidosryhmiä terveydenhuollossa.

Vaikuttavuusperusteisessa maailmassa

  • potilaat voivat valita palveluntarjoajansa todellisuuteen perustuvien, odotettavissa olevien hoitotulosten ja hoidon kustannusten perusteella
  • parempia tuloksia kilpailukykyiseen hintaan tuottavat palveluntarjoajat menestyvät, kun taas muiden on markkinaosuuden menettämisen pelossa parannettava toimintaansa
  • maksajat solmivat tulosperustaisia sopimuksia ja kannustavat innovointiin tulosten saavuttamiseksi
  • palveluntarjoajat menestyvät markkinoimalla tuotteitaan arvon perusteella ja saavuttavat parempia kustannuksiin suhteutettuja hoitotuloksia."

On huomattava, että vaikka edellä annettu vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon määritelmä asettaa potilaat keskiöön, se keskittyy vain potilaisiin, jotka kykenevät käyttämään palveluita ja tarvittaessa maksamaan niistä. Tämän vuoksi tätä jälkimmäistä vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon määritelmää arvostellaan usein siitä, ettei se ota huomioon tasa-arvoa. Lähestymistavassa vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto määritellään terveydenhuollon palveluntarjoajan ja palveluja käyttävien potilaiden lähtökohdista. Tämä eroaa ensimmäisestä määritelmästä, jossa vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa tarkastellaan laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Vaikutavuusperusteinen terveydenhuolto vs. kolmoismaali

Lähde: Essenburgh

Loading...

Kirjaudu ja tee tehtäviä

Seuraava kappale

III. Taustaa vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon ymmärtämiseksi

Aloita →